นพ.สุเมธ หัตพัฒนาศิลป์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 06.00-20.00 น.
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ 07.00-17.00 น.
เสาร์ 07.00-20.00 น.
อาทิตย์ 07.00-20.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.สุเมธ หัตพัฒนาศิลป์
Dr. Sumate Hutpattanasilp
ศูนย์อายุรกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2544

วุฒิบัตร

  • สาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ. 2550

การศึกษาหลังปริญญา

  • อบรมระยะสั้นทางอายุรศาสตร์ Evidence Practice in Critical Care Medicine

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ในการรักษา

  • ประสบการณ์ในการรักษาด้านอายุรกรรม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 06.00-20.00 น.
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ 07.00-17.00 น.
เสาร์ 07.00-20.00 น.
อาทิตย์ 07.00-20.00 น.

หมายเหตุ :