นพ.ศึกษา ศรีวาจนะ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.30-12.00 น.
อังคาร 13.00-17.00 น.
พุธ 07.30-20.00 น.
พฤหัส 07.30-15.00 น.
ศุกร์ 07.30-17.00 น.
เสาร์ 08.00-12.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.ศึกษา ศรีวาจนะ
Dr. Suksa Srivajana
ศูนย์กระดูกและข้อ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2533

วุฒิบัตร

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ พ.ศ. 2539

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

ประสบการณ์ในการรักษา

มีประสบการณ์ด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ มากกว่า 24 ปี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.30-12.00 น.
อังคาร 13.00-17.00 น.
พุธ 07.30-20.00 น.
พฤหัส 07.30-15.00 น.
ศุกร์ 07.30-17.00 น.
เสาร์ 08.00-12.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :