chat

นพ.สุกิจ วรธำรง

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00 น.
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัส 08.00-17.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-17.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.สุกิจ วรธำรง
Dr.Sukit Worathamrong
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
ศูนย์แปลงเพศ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับ2 ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2528

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง พ.ศ. 2534

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยนานาชาติ (ISAPS)

ประสบการณ์ในการรักษา

  • แปลงเพศจากหญิงเป็นชาย มากกว่า 1,000 ราย (รวมทุกขั้นตอน)
  • แก้ไขปัญหายิ้มเห็นเหงือก มากกว่า 300 ราย
  • แก้ไขกล้ามเนื้อตาพิการ มากกว่า 200 ราย
  • ฉีด Botox มากกว่า 1,000 ราย
  • เสริมจมูก มากกว่า 5,000 ราย

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00 น.
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัส 08.00-17.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-17.00 น.

หมายเหตุ :