พญ.สิริน สุทธายวงศ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 07.00-17.00 น.
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ 07.00-16.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.สิริน สุทธายวงศ์
DR. SIRIN SUTAYAWONG
ศูนย์รังสี

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2549

วุฒิบัตร

  • สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย พ.ศ. 2554

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

ประสบการณ์ในการรักษา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 07.00-17.00 น.
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ 07.00-16.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :