นพ.ประเสริฐ สี่ศิลปชัย

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-20.00 น.
อังคาร -
พุธ 08.00-16.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 08.00-15.00 น.
เสาร์ 08.00-16.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.ประเสริฐ สี่ศิลปชัย
Dr. Prasert Seesillapachai
แพทย์ประจำ ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ศูนย์ปลูกผม Hair Transplant

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

เกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2535

วุฒิบัตร

ศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2538

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-20.00 น.
อังคาร -
พุธ 08.00-16.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 08.00-15.00 น.
เสาร์ 08.00-16.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :