พญ.ปฐมานุช ตัณฑวิเชียร

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.30-16.00 น.
อังคาร 08.30-16.00 น.
พุธ 08.30-16.00 น.
พฤหัส 08.30-17.00 น.
ศุกร์ 08.30-16.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 09.00-17.00 น.

หมายเหตุ :

พญ.ปฐมานุช ตัณฑวิเชียร
Dr. Patamanuch Tantawichian
แพทย์ศูนย์จักษุ
ศูนย์เลสิค

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2539

วุฒิบัตร

จักษุวิทยา พ.ศ. 2545

การศึกษาหลังปริญญา

หลักสูตรแพทย์เฟลโลห์ สาขาวิชา กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สมาชิก/ชมรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.30-16.00 น.
อังคาร 08.30-16.00 น.
พุธ 08.30-16.00 น.
พฤหัส 08.30-17.00 น.
ศุกร์ 08.30-16.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 09.00-17.00 น.

หมายเหตุ :