นพ.ภักดี สี่ศิลปชัย

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-18.00 น.
อังคาร 08.00-15.00 น.
พุธ -
พฤหัส 08.00-15.00 น.
ศุกร์ 08.00-20.00 น.
เสาร์ 06.00-11.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.ภักดี สี่ศิลปชัย
Dr. Pakdee Seesillapachai
แพทย์ศูนย์อายุรกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2537

วุฒิบัตร

  • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ. 2543
  • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ พ.ศ. 2547

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-18.00 น.
อังคาร 08.00-15.00 น.
พุธ -
พฤหัส 08.00-15.00 น.
ศุกร์ 08.00-20.00 น.
เสาร์ 06.00-11.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :