ทพญ.กนิษฐ์ นันทเสนีย์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 12.00 - 20.00 น.
อังคาร -
พุธ 12.00 - 20.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 12.00 - 20.00 น.
เสาร์ 09.00 - 20.00 น.
อาทิตย์ 10.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ :

ทพญ.กนิษฐ์ นันทเสนีย์
DR. KANIT NANTASENEE
ศูนย์ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2543

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปริทันตวิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2550
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555

สมาชิก/ชมรม

  • ทันตแพทยสภา
  • ทันตแพทยสมาคม
  • สมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย
  • สมาคมทันตกรรมดิจิทัล
  • Tadi Dental Implantology

ประสบการณ์ในการรักษา

  • ประสบการณ์ด้านทันตกรรมประดิษฐ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 12.00 - 20.00 น.
อังคาร -
พุธ 12.00 - 20.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 12.00 - 20.00 น.
เสาร์ 09.00 - 20.00 น.
อาทิตย์ 10.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ :