ทพญ.กนิษฐ์ นันทเสนีย์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 12.00 - 20.00 น.
อังคาร -
พุธ 12.00 - 20.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 12.00 - 20.00 น.
เสาร์ 09.00 - 20.00 น.
อาทิตย์ 10.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ :

ทพญ.กนิษฐ์ นันทเสนีย์
DR. Kanit Nantasenee
แพทย์ศูนย์ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • เกียรตินิยมอันดับ 2 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2543

วุฒิบัตร

 

 

การศึกษาหลังปริญญา

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2550
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555

สมาชิก/ชมรม

  • ทันตแพทยสภา
  • ทันตแพทยสมาคม
  • สมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย
  • สมาคมทันตกรรมดิจิทัล
  • Tadi Dental Implantology

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 12.00 - 20.00 น.
อังคาร -
พุธ 12.00 - 20.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 12.00 - 20.00 น.
เสาร์ 09.00 - 20.00 น.
อาทิตย์ 10.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ :