ทพญ.กนิษฐ์ นันทเสนีย์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 12.00 - 20.00 น.
อังคาร -
พุธ 12.00 - 20.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 12.00 - 20.00 น.
เสาร์ 09.00 - 20.00 น.
อาทิตย์ 10.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ :

ทพญ.กนิษฐ์ นันทเสนีย์
DR. KANIT NANTASENEE
ศูนย์ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2543
 • วุฒิบัตร

  การศึกษาหลังปริญญา

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปริทันตวิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2550
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555

  สมาชิก/ชมรม

  • ทันตแพทยสภา
  • ทันตแพทยสมาคม
  • สมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย
  • สมาคมทันตกรรมดิจิทัล
  • Tadi Dental Implantology

  ประสบการณ์ในการรักษา

  มีประสบการณ์ด้านทันตกรรม มากกว่า 20 ปี

  ตารางออกตรวจแพทย์
  วัน เวลา
  จันทร์ 12.00 - 20.00 น.
  อังคาร -
  พุธ 12.00 - 20.00 น.
  พฤหัส -
  ศุกร์ 12.00 - 20.00 น.
  เสาร์ 09.00 - 20.00 น.
  อาทิตย์ 10.00 - 16.00 น.

  หมายเหตุ :