ทพญ.กมลา จันทร์เพ็ญ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00 - 16.00 น.
อังคาร 08.00 - 13.00 น.
พุธ 08.00 - 16.00 น.
พฤหัส 08.00 - 16.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
เสาร์ 12.00 - 16.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

ทพญ.กมลา จันทร์เพ็ญ
DR. KAMALA JUNPEN
ศูนย์ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2543

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรม) จุฬาลงกรณ์ พ.ศ. 2548

สมาชิก/ชมรม

  • ชมรมทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย
  • ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสภา

ประสบการณ์ในการรักษา

  • ประสบการณ์ในการรักษาด้านทันตกรรม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00 - 16.00 น.
อังคาร 08.00 - 13.00 น.
พุธ 08.00 - 16.00 น.
พฤหัส 08.00 - 16.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
เสาร์ 12.00 - 16.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :