ทพญ.หทัยรัตน์ เฑียรฆประสิทธิ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00 - 20.00 น.
อังคาร 09.00 - 17.00 น.
พุธ 09.00 - 17.00 น.
พฤหัส 09.00 - 20.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
อาทิตย์ 08.00 - 20.00 น.

หมายเหตุ :

ทพญ.หทัยรัตน์ เฑียรฆประสิทธิ์
DR. Hathairat Theinkaprasit
แพทย์ศูนย์ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

เกียรตินิยมอันดับ 2 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2552

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ทันตแพทยศาสตร์) พ.ศ. 2555

สมาชิก/ชมรม

  • ชมรมทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสภา
  • ชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00 - 20.00 น.
อังคาร 09.00 - 17.00 น.
พุธ 09.00 - 17.00 น.
พฤหัส 09.00 - 20.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
อาทิตย์ 08.00 - 20.00 น.

หมายเหตุ :