พญ.ดวงกมล จิระนคร

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-17.00 น.
อังคาร -
พุธ 09.00-17.00 น.
พฤหัส 09.00-17.00 น.
ศุกร์ 09.00-17.00 น.
เสาร์ 08.00-17.00 น.
อาทิตย์ 08.00-17.00 น.

หมายเหตุ : หยุดวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4

พญ.ดวงกมล จิระนคร
Dr. Duangkamon Chiranakorn
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
ศูนย์แก้ไขศัลยกรรมตกแต่งที่ไม่พึงพอใจจากที่อื่น

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2548

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556

การศึกษาหลังปริญญา

  • International fellowship at The Department of Plastic Surgery , ASAN Medical Center ประเทศเกาหลีใต้ พ.ศ. 2556
  • International fellowship a Craniofacial Center , Chang Gung Memorial Hospital ประเทศไต้หวัน พ.ศ. 2556
  • International fellowship Korea Plastic Surgery at BK Plastic Surgery Hospital ประเทศเกาหลีใต้ พ.ศ. 2557

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
  • The Oriental Society of Aesthetic Plastic Surgery (OSAPS)

ประสบการณ์ในการรักษา

  • ประสบการณ์ด้านศัลยกรรมตกแต่ง

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-17.00 น.
อังคาร -
พุธ 09.00-17.00 น.
พฤหัส 09.00-17.00 น.
ศุกร์ 09.00-17.00 น.
เสาร์ 08.00-17.00 น.
อาทิตย์ 08.00-17.00 น.

หมายเหตุ : หยุดวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4