พญ.ชุติมน สิริภัสสร

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-16.00 น.
อังคาร 08.00-14.00 น.
พุธ 08.00-16.00 น.
พฤหัส 08.00-17.00 น.
ศุกร์ 08.00-16.00 น.
เสาร์ 08.00-14.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.ชุติมน สิริภัสสร
Dr. Chutimon Siripassorn
แพทย์ประจำ ศูนย์จักษุ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2540

วุฒิบัตร

จักษุวิทยา พ.ศ. 2546

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-16.00 น.
อังคาร 08.00-14.00 น.
พุธ 08.00-16.00 น.
พฤหัส 08.00-17.00 น.
ศุกร์ 08.00-16.00 น.
เสาร์ 08.00-14.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :