พญ.ชาติรส ชูรัตน์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 08.00-15.00 น.
พุธ 08.00-14.00 น.
พฤหัส 08.00-20.00 น.
ศุกร์ 08.00-16.00 น.
เสาร์ 08.00-20.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.ชาติรส ชูรัตน์
Dr. Chatiros Choorat
ศูนย์อายุรกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2546

วุฒิบัตร

  • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ. 2552
  • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ พ.ศ. 2557

การศึกษาหลังปริญญา

  • JCI Standard on Infection Control

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ในการรักษา

มีประสบการณ์ด้านอายุรกรรม มากกว่า 11 ปี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 08.00-15.00 น.
พุธ 08.00-14.00 น.
พฤหัส 08.00-20.00 น.
ศุกร์ 08.00-16.00 น.
เสาร์ 08.00-20.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :