นพ.ชาญชัย อำพรไพบูลย์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 12.00-18.00 น.
อังคาร 08.00-18.00 น.
พุธ 08.00-18.00 น.
พฤหัส 08.00-20.00 น.
ศุกร์ 08.00-12.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.ชาญชัย อำพรไพบูลย์
Dr. Chanchai Umpornpaiboon
แพทย์ศูนย์กระดูกและข้อ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2533

วุฒิบัตร

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ พ.ศ. 2539

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 12.00-18.00 น.
อังคาร 08.00-18.00 น.
พุธ 08.00-18.00 น.
พฤหัส 08.00-20.00 น.
ศุกร์ 08.00-12.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :