นพ.ชาญชัย ศีลพิพัฒน์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 07.00-17.00 น.
พุธ 07.00-17.00 น.
พฤหัส 07.00-17.00 น.
ศุกร์ 07.00-17.00 น.
เสาร์ 07.00-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.ชาญชัย ศีลพิพัฒน์
Dr. Chanchai Silpipat
ศูนย์หัวใจ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2538

วุฒิบัตร

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ พ.ศ. 2554

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

ประสบการณ์ในการรักษา

มีประสบการณ์ด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ มากกว่า 4 ปี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 07.00-17.00 น.
พุธ 07.00-17.00 น.
พฤหัส 07.00-17.00 น.
ศุกร์ 07.00-17.00 น.
เสาร์ 07.00-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :