ทพญ.อำไพ เหมะศักดิ์วัฒนะกุล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00 - 18.00 น.
อังคาร 09.00 - 19.00 น.
พุธ -
พฤหัส 09.00 - 19.00 น.
ศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

ทพญ.อำไพ เหมะศักดิ์วัฒนะกุล
Dr. Ampai Hamasakwattanakul
แพทย์ศูนย์ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2539
  • ปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2547

วุฒิบัตร

ประกาศนียบัตร ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมหัตถการ  พ.ศ. 2542

การศึกษาหลังปริญญา

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย
  • สมาคมปริทันตวิทยา แห่งประเทศไทย

     

สมาชิก/ชมรม

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00 - 18.00 น.
อังคาร 09.00 - 19.00 น.
พุธ -
พฤหัส 09.00 - 19.00 น.
ศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :