ทพญ.อำไพ เหมะศักดิ์วัฒนะกุล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00 - 18.00 น.
อังคาร 09.00 - 19.00 น.
พุธ -
พฤหัส 09.00 - 19.00 น.
ศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

ทพญ.อำไพ เหมะศักดิ์วัฒนะกุล
Dr. AMPAI HAMASAKWATTANAKUL
ศูนย์ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2539
 • วุฒิบัตร

  การศึกษาหลังปริญญา

  • ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมหัตถการ พ.ศ.2542
  • ปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2547

  สมาชิก/ชมรม

 • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
 • ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย
 • สมาคมปริทันตวิทยา แห่งประเทศไทย
 • ประสบการณ์ในการรักษา

  มีประสบการณ์ด้านทันตกรรม มากกว่า 24 ปี

  ตารางออกตรวจแพทย์
  วัน เวลา
  จันทร์ 09.00 - 18.00 น.
  อังคาร 09.00 - 19.00 น.
  พุธ -
  พฤหัส 09.00 - 19.00 น.
  ศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
  เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
  อาทิตย์ -

  หมายเหตุ :