ทพ.อำนวย สันติวิภานนท์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-16.00 น.
อังคาร 09.00-17.00 น.
พุธ 09.00-12.00 น.
พฤหัส 09.00-17.00 น.
ศุกร์ 09.00-16.00 น.
เสาร์ 09.00-16.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

ทพ.อำนวย สันติวิภานนท์
Dr. Amnouy Suntivipanon
แพทย์ศูนย์ทันตกรรม และศูนย์ศัลยกรรมขากรรไกร

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2539

วุฒิบัตร

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็คซิลโลเฟเซียล พ.ศ. 2545

การศึกษาหลังปริญญา

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก พ.ศ. 2543
  • หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล 
  • Fellow of The International Congress of Oral Implantologists (ICOI)

สมาชิก/ชมรม

  • Member of The International congress of Oral Implantologists (ICOI)
  • สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็คซิโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทย์ราชวิทยาลัย

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-16.00 น.
อังคาร 09.00-17.00 น.
พุธ 09.00-12.00 น.
พฤหัส 09.00-17.00 น.
ศุกร์ 09.00-16.00 น.
เสาร์ 09.00-16.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :