นพ.อำนาจ โชติชื่น

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-16.00 น.
อังคาร 07.00-16.00 น.
พุธ 07.00-17.00 น.
พฤหัส 07.00-16.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 07.00-15.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.อำนาจ โชติชื่น
Dr. Amnat Chotechuen
ศูนย์หัวใจ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2532

วุฒิบัตร

  • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ พ.ศ. 2540

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย
  • สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ในการรักษา

มีประสบการณ์ด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ มากกว่า 23 ปี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-16.00 น.
อังคาร 07.00-16.00 น.
พุธ 07.00-17.00 น.
พฤหัส 07.00-16.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 07.00-15.00 น.

หมายเหตุ :