รศ.ทพ.สุพจน์ ธนะสมบูรณ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00 - 18.00 น.
อังคาร 10.00 - 18.00 น.
พุธ 10.00 - 18.00 น.
พฤหัส 10.00 - 18.00 น.
ศุกร์ 10.00 - 18.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

รศ.ทพ.สุพจน์ ธนะสมบูรณ์
Assoc.Prof.Dr. Supoj Dhanasomboon
แพทย์ศูนย์ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

เกียรตินิยมอันดับ 2 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2531

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

  • Master Of Science in Prosthetic Dentistry University College London (Eastman Dental Institute) พ.ศ. 2540
  • Research Fellow, Tokyo Medical and Dental University , Japan พ.ศ. 2542

สมาชิก/ชมรม

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย
  • สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
  • ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00 - 18.00 น.
อังคาร 10.00 - 18.00 น.
พุธ 10.00 - 18.00 น.
พฤหัส 10.00 - 18.00 น.
ศุกร์ 10.00 - 18.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :