ผศ.ดร.นพ.ทพ.ชาญชาย วงศ์ชื่นสุนทร

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 17.00-20.00 น.
พุธ -
พฤหัส 17.00-20.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 13.00-17.00 น.

หมายเหตุ : เฉพาะวันอาทิตย์ที่2และ4ของเดือน

ผศ.ดร.นพ.ทพ.ชาญชาย วงศ์ชื่นสุนทร
Assit.Prof.DR.Chanchai Wongchuensoontorn
แพทย์ศูนย์ทันตกรรม และศูนย์ศัลยกรรมขากรรไกร

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2536
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2545

 

วุฒิบัตร

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล พ.ศ. 2550

การศึกษาหลังปริญญา

  • ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เยอรมนี
  • ปริญญาเอก สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

สมาชิก/ชมรม

สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 17.00-20.00 น.
พุธ -
พฤหัส 17.00-20.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 13.00-17.00 น.

หมายเหตุ : เฉพาะวันอาทิตย์ที่2และ4ของเดือน