พญ.อุสรี ศรีสุทัศนวงษ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-16.00 น.
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัส 08.00-17.00 น.
ศุกร์ 08.00-17.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-11.00 น.

หมายเหตุ :

พญ.อุสรี ศรีสุทัศนวงษ์
Dr. Usaree Srisutasanavong
แพทย์ประจำ ศูนย์จิตเวช

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2547

วุฒิบัตร

จิตเวชศาสตร์ พ.ศ. 2551

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-16.00 น.
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัส 08.00-17.00 น.
ศุกร์ 08.00-17.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-11.00 น.

หมายเหตุ :

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons