พญ.อริสรา ขาวสบาย

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 08.00-14.00 น.
พุธ 06.00-20.00 น.
พฤหัส 08.00-16.00 น.
ศุกร์ 08.00-20.00 น.
เสาร์ 08.00-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.อริสรา ขาวสบาย
Dr. Arisara Khoasabai
แพทย์ประจำ ศูนย์อายุรกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

เกียรตินิยมอันดับ 2 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2548

วุฒิบัตร

อายุรศาสตร์ พ.ศ. 2554

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 08.00-14.00 น.
พุธ 06.00-20.00 น.
พฤหัส 08.00-16.00 น.
ศุกร์ 08.00-20.00 น.
เสาร์ 08.00-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons