พญ.หทัยวรรณ วัชรากร

พญ.หทัยวรรณ วัชรากร

พญ.หทัยวรรณ วัชรากร

เวชปฏิบัติทั่วไป (Detox&Chelation) (แพทย์ทางเลือก)

ความชำนาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป (Detox&Chelation) (แพทย์ทางเลือก)

E-mail : doctor@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : 1. แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 2. จบหลักสูตรแพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) สาขา Colon hydrotherapy และ Chelation therapy ปี 2008-2009 3. Australian Board of Nutrition and environmental Medicine ปี 2011

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 09.00-17.00
อังคาร 09.00-17.00
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ 09.00-17.00
เสาร์ 09.00-20.00
อาทิตย์ 08.00-18.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons