พญ.สิรนุช รัชชุศานติ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 08.00-14.00 น.
พฤหัส 06.00-20.00 น.
ศุกร์ 06.00-14.00 น.
เสาร์ 08.00-20.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.สิรนุช รัชชุศานติ
Dr. Siranuch Ratchusanti
แพทย์ศูนย์อายุรกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2541

วุฒิบัตร

แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ. 2548

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 08.00-14.00 น.
พฤหัส 06.00-20.00 น.
ศุกร์ 06.00-14.00 น.
เสาร์ 08.00-20.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :