พญ.สัณห์คณา พิรุณสาร

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ 08.00-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.สัณห์คณา พิรุณสาร
Dr.Sankana Pirunsarn
แพทย์ศูนย์อายุรกรรม
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

เกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2552

วุฒิบัตร

แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ. 2557

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ 08.00-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :