พญ.ภัทราภรณ์ เจริญกิจทวี

พญ.ภัทราภรณ์ เจริญกิจทวี

พญ.ภัทราภรณ์ เจริญกิจทวี

เวชปฏิบัติทั่วไป (Hyperbaric) (แพทย์ทางเลือก)

ความชำนาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป (Hyperbaric) (แพทย์ทางเลือก)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : – แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2548 – ประกาศนียบัตรหลักสูตรเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง พ.ศ. 2556 – ประกาศนียบัตรหลักสูตรคีเลชั่นบำบัด พ.ศ. 2557 – MEDICAL DEGREE SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY 2005 – CERTIFICATED OF HYPERBARIC MEDICINE FROM NAVAL MEDICAL DEPARTMENT THAILAND 2013 – CERTIFICATED OF CHELATION THEPAPY 2014

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 09.00-20.00
อังคาร 08.00-17.00
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ 09.00-20.00
เสาร์ 08.00-15.00
อาทิตย์ 09.00-16.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons