chat

พญ.ธัญภา ศรีประเสริฐวงศ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 08.00 - 20.00 น.
พุธ 08.00 - 15.00 น.
พฤหัส 08.00 - 15.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 20.00 น.
เสาร์ 08.00 - 20.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.ธัญภา ศรีประเสริฐวงศ์
Dr.Tanyapa Sriprasertwong
ศูนย์อายุรกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2562

วุฒิบัตร

  • สาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ. 2566

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ในการรักษา

  • ประสบการณ์ในการรักษาด้านอายุรกรรม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 08.00 - 20.00 น.
พุธ 08.00 - 15.00 น.
พฤหัส 08.00 - 15.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 20.00 น.
เสาร์ 08.00 - 20.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :