chat

พญ.ชนิดา สถิตย์ปัญญาพันธุ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00 น.
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัส 08.00-17.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-17.00 น.

หมายเหตุ :

พญ.ชนิดา สถิตย์ปัญญาพันธุ์
Dr. Chanida Satitpanyaphan
ศูนย์จิตเวช

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2553

วุฒิบัตร

 • สาขาจิตเวชศาสตร์ พ.ศ. 2556

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

 • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • ชมรมความผิดปกติทางอารมณ์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ในการรักษา

 • โรคจิตเวชทั่วไป โรคจิตเวชในผู้ใหญ่
 • ภาวะวิตกกังวล โรควิตกกังวล โรคแพนิค โรคย้ำคิดย้ำทำ
 • โรคความผิดปกติทางอารมณ์ โรคซึมเศร้า โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว
 • โรคจิตเภท โรคหลงผิด หรืออาการทางจิตอื่นๆ
 • โรคพฤติกรรมการรับประทานผิดปกติ
 • บำบัดรักษาการติดสุรา บุหรี่และสารเสพติด
 • ปัญหาการนอนผิดปกติ , นอนไม่หลับ
 • ประเมินสภาพจิตและความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการแปลงเพศ
 • ประเมินสภาพจิตก่อนการรับบุตรบุญธรรม
 • ปัญหาความสัมพันธ์ และปัญหาครอบครัว ครอบครัวบำบัด คู่สมรสบำบัด
 • ปัญหาอารมณ์และพฤติกรรมผิดปกติในผู้ป่วยสูงอายุหรือสัมพันธ์กับภาวะสมองเสื่อม
 • พฤติกรรมบำบัด จิตบำบัด

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00 น.
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัส 08.00-17.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-17.00 น.

หมายเหตุ :