พญ.กัลยาณี พรโกเมธกุล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-16.00 น.
อังคาร 08.00-16.00 น.
พุธ 08.00-16.00 น.
พฤหัส 08.00-16.00 น.
ศุกร์ 08.00-13.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-20.00

หมายเหตุ :

พญ.กัลยาณี พรโกเมธกุล
Dr. Kallayanee Porngometkul
แพทย์ประจำ ศูนย์อายุรกรรม
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2546

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์ พ.ศ. 2552
  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร พ.ศ. 2557

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-16.00 น.
อังคาร 08.00-16.00 น.
พุธ 08.00-16.00 น.
พฤหัส 08.00-16.00 น.
ศุกร์ 08.00-13.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-20.00

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons