นพ.สุขุม ทัศนชัยกุล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 17.00 - 20.00 น.
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 11.00-21.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.สุขุม ทัศนชัยกุล
Dr. Sukum Tasanachakul
แพทย์ประจำ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
ศูนย์แก้ไขศัลยกรรมที่ไม่พึงพอใจ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2547

วุฒิบัตร

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง พ.ศ. 2555

การศึกษาหลังปริญญา

  • หลักสูตร Cosmatics เกาหลี
  • หลักสูตรช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน (ALLS)
  • หลักสูตร Stem Cell Rejunchation
  • หลักสูตรร้อยไหม
  • หลักสูตรการวิจัยทางการแพทย์

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 17.00 - 20.00 น.
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 11.00-21.00 น.

หมายเหตุ :

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons