นพ.พูลภักดิ์ ธันวารชร

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-16.00 น.
อังคาร 08.00-16.00 น.
พุธ 08.00-16.00 น.
พฤหัส 08.00-16.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-16.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.พูลภักดิ์ ธันวารชร
Dr. Poonpak Thanvarachorn
แพทย์ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2546

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

อบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์ สำหรับแพทย์ จากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-16.00 น.
อังคาร 08.00-16.00 น.
พุธ 08.00-16.00 น.
พฤหัส 08.00-16.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-16.00 น.

หมายเหตุ :