นพ.พิรัตน์ โลกาพัฒนา

นพ.พิรัตน์ โลกาพัฒนา

นพ.พิรัตน์ โลกาพัฒนา

อายุรศาสตร์(อายุรกรรม)

ความชำนาญ : อายุรศาสตร์(อายุรกรรม)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : 1. รร.อัสสัมชัญกรุงเทพฯ(มัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2538 มัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2541) 2. แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แพทยศาสตร์บัณฑิต ปี 2548 3. แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล วุฒิบัตรอายุรศาสตร์คาดว่าจะจบการศึกษา มิ.ย. 2555 4. สาขาวิชาเฉพาะทาง สาขาอายุรศาสตร์ ปีที่ 3

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ -
อังคาร 08.00-20.00
พุธ 08.00-17.00
พฤหัส 08.00-14.00
ศุกร์ 08.00-20.00
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-17.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons