นพ.ทวีชัย จันทร์เพ็ญ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.30-16.30 น.
อังคาร -
พุธ 07.30-18.30 น.
พฤหัส 07.30-18.30 น.
ศุกร์ 07.30-12.30 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 07.30-16.30 น.

หมายเหตุ :

นพ.ทวีชัย จันทร์เพ็ญ
Dr. Taweechai Junpen
แพทย์ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2534

วุฒิบัตร

ประสาทศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2541

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.30-16.30 น.
อังคาร -
พุธ 07.30-18.30 น.
พฤหัส 07.30-18.30 น.
ศุกร์ 07.30-12.30 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 07.30-16.30 น.

หมายเหตุ :