ทพ.อำนวย สันติวิภานนท์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-16.00 น.
อังคาร 09.00-17.00 น.
พุธ 09.00-12.00 น.
พฤหัส 09.00-17.00 น.
ศุกร์ 09.00-16.00 น.
เสาร์ 09.00-16.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

ทพ.อำนวย สันติวิภานนท์
Dr. Amnouy Suntivipanon
แพทย์ประจำ ศูนย์ทันตกรรม 24 ชั่วโมง และศูนย์ศัลยกรรมขากรรไกร

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2539

วุฒิบัตร

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็คซิลโลเฟเซียล

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-16.00 น.
อังคาร 09.00-17.00 น.
พุธ 09.00-12.00 น.
พฤหัส 09.00-17.00 น.
ศุกร์ 09.00-16.00 น.
เสาร์ 09.00-16.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons