ทพ.วิโรจน์ ลออเสถียรกุล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 11.00 - 20.00 น.
อังคาร 10.00 - 20.00 น.
พุธ 10.00 - 20.00 น.
พฤหัส 10.00 - 20.00 น.
ศุกร์ 10.00 - 20.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

ทพ.วิโรจน์ ลออเสถียรกุล
DR. Virojch Laawsatienragul
แพทย์ประจำ ศูนย์ทันตกรรม 24 ชั่วโมง

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2537

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 11.00 - 20.00 น.
อังคาร 10.00 - 20.00 น.
พุธ 10.00 - 20.00 น.
พฤหัส 10.00 - 20.00 น.
ศุกร์ 10.00 - 20.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons