ทพญ.อำไพ เหมะศักดิ์วัฒนะกุล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00 - 18.00 น.
อังคาร 09.00 - 19.00 น.
พุธ -
พฤหัส 09.00 - 19.00 น.
ศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

ทพญ.อำไพ เหมะศักดิ์วัฒนะกุล
Dr. Ampai Hamasakwattanakul
แพทย์ประจำ ศูนย์ทันตกรรม 24 ชั่วโมง

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2539
  • ปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2547

วุฒิบัตร

ทันตกรรมหัตถการ  พ.ศ. 2542

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00 - 18.00 น.
อังคาร 09.00 - 19.00 น.
พุธ -
พฤหัส 09.00 - 19.00 น.
ศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons