ทพญ.อภิญญา บุญจำรัส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00 - 17.00 น.
อังคาร 09.00 - 17.00 น.
พุธ -
พฤหัส 09.00 - 17.00 น.
ศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
เสาร์ 09.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ 09.00 - 17.00 น.

หมายเหตุ : เฉพาะเสาร์ที่1และ3ของเดือน

ทพญ.อภิญญา บุญจำรัส
Dr.Apinya Boonchamras
แพทย์ศูนย์ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2533

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) หลักสูตรจากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ส.ป.ท. รุ่น 5) พ.ศ. 2542

สมาชิก/ชมรม

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทย์อาสาสมัคร พอ.สว. (แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชชนนี)
  • ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00 - 17.00 น.
อังคาร 09.00 - 17.00 น.
พุธ -
พฤหัส 09.00 - 17.00 น.
ศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
เสาร์ 09.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ 09.00 - 17.00 น.

หมายเหตุ : เฉพาะเสาร์ที่1และ3ของเดือน