ทพญ.ปราณี ฉันทวิบูลชัย

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส 09.30 - 17.00 น.
ศุกร์ 09.30 - 20.00 น.
เสาร์ 08.30 - 19.00 น.
อาทิตย์ 09.30 - 17.00 น.

หมายเหตุ :

ทพญ.ปราณี ฉันทวิบูลชัย
Dr. Pranee Chantaviboonchai
แพทย์ศูนย์ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2534

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส 09.30 - 17.00 น.
ศุกร์ 09.30 - 20.00 น.
เสาร์ 08.30 - 19.00 น.
อาทิตย์ 09.30 - 17.00 น.

หมายเหตุ :