chat

ศูนย์ไฮเปอร์แบริค (HBO)

การรักษา

 • ค่ารักษา 1 คน ( 1 ครั้ง / 1 ชม.)

  1,300 บาท

 • ค่ารักษา 1 คน ( 1 ครั้ง / 2 ชม.)

  2,400 บาท

 • ค่ารักษาคนที่ 2 ( 1 ครั้ง / 1 ชม.)

  800 บาท

 • ค่ารักษาคนที่ 2 ( 1 ครั้ง / 2 ชม.)

  1,600 บาท

 • ค่ารักษา 1 คน ( คอร์ส 5 ครั้ง / 1 ชม.)

  6,250 บาท

 • ค่ารักษา 1 คน ( คอร์ส 10 ครั้ง / 1 ชม.)

  12,000 บาท