ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียม

การรักษา

 • ผ่าตัดหลอดเลือดสำหรับฟอกไต โดยใช้เส้นเลือดธรรมชาติ

  31,000 บาท

 • ผ่าตัดหลอดเลือดสำหรับฟอกไต โดยใช้สายฟอกไตชนิดกึ่งถาวร

  41,000 บาท

 • ผ่าตัดหลอดเลือดสำหรับฟอกไต โดยใช้เส้นเลือดเทียม

  46,000 บาท

 • ล้างไตสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังทั่วไป ต่อครั้ง

  2,000 บาท

 • ล้างไตสำหรับผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน ต่อครั้ง

  3,500 บาท

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
จันทร์ - อาทิตย์ 06.00 น. - 18.00 น.

แพทย์ประจำศูนย์ไตเทียม

เพิ่มเติม

หัตถการของศูนย์ไตเทียม