ศูนย์เปลี่ยนเสียง

ศูนย์เปลี่ยนเสียง

การรักษา

  • แก้ไขเสียงแหบ

    56,000 บาท

  • เปลี่ยนเสียงจากชายเป็นหญิง

    96,000 บาท

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ

แพทย์ประจำศูนย์เปลี่ยนเสียง

เพิ่มเติม

หัตถการของศูนย์เปลี่ยนเสียง