chat

ศูนย์เบาหวาน

การรักษา

  • อัตราค่ารักษาพยาบาล แพทย์ที่ทำการรักษาเป็นผู้ประเมิน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

    โทร 1723

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
จันทร์ - อาทิตย์ 07.00 น. - 20.00 น.

แพทย์ประจำศูนย์เบาหวาน

เพิ่มเติม