ศูนย์เบาหวาน

ศุนย์เบาหวาน

การรักษา

  • อัตราค่ารักษาพยาบาล แพทย์ที่ทำการรักษาเป็นผู้ประเมิน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

    โทร 1723

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ

แพทย์ประจำศูนย์เบาหวาน

เพิ่มเติม

หัตถการของศูนย์เบาหวาน