chat

ศูนย์อายุรกรรม

ศูนย์อายุรกรรม

การรักษา

  • อัตราค่ารักษาพยาบาล แพทย์ที่ทำการรักษาเป็นผู้ประเมิน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

    โทร 1723

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
จันทร์-อาทิตย์ 07.00 น. - 20.00 น. เวลา 17.00 - 19.30 น. ให้บริการตรวจที่แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

หัตถการของศูนย์อายุรกรรม