chat

ศูนย์หัวใจ

การรักษา

  • อัตราค่ารักษาพยาบาล แพทย์ที่ทำการรักษาเป็นผู้ประเมิน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

    โทร 1723

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
จันทร์ - อาทิตย์ 07.00 น. - 17.00 น.

หัตถการของศูนย์หัวใจ