ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

การรักษา

 • ตรวจทางเดินอาหารด้วยการกลืนแคปซูล (Capsule Endoscopy)

  50,000 บาท

 • ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนักเพื่อวินิจฉัย Colonoscope

  19,500 บาท

 • ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนักเพื่อการรักษา Colonoscope

  35,000 บาท

 • ส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้นเพื่อวินิจฉัย Gastroscope

  11,500 บาท

 • ส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้นเพื่อการรักษา Gastroscope

  35,000 บาท

 • ส่องกล้อง Gastrocope - Colonoscope ในเวลาเดียวกันเพื่อวินิจฉัย

  24,000 บาท

 • ส่องกล้อง Gastrocope - Colonoscope ในเวลาเดียวกันเพื่อการรักษา

  39,000 บาท

 • ส่องกล้องตรวจทวารหนักส่วนปลาย Sigmoidoscopy

  19,000 บาท

 • ส่องกล้องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและท่อตับอ่อน ERCP เพื่อการวินิจฉัย

  70,000 บาท

 • ส่องกล้องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและท่อตับอ่อน ERCP เพื่อเอานิ่วออก

  120,000 บาท

 • ส่องกล้องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและท่อตับอ่อน ERCP with stent ที่เป็นโลหะ เพื่อระบายน้ำดี

  130,000 บาท

 • ส่องกล้องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและท่อตับอ่อน ERCP with stent ที่ไม่ใช่โลหะ เพื่อระบายน้ำดี

  130,000 บาท

 • การใส่บอลลูนกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนัก (Gastric Balloon)

  150,000 บาท

 • ส่องกล้องใส่สายให้อาหารผ่านหน้าท้องเข้ากระเพาะอาหาร

  29,000 บาท

 • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องส่วนบน (CT Upper Abdomen)

  8,000 บาท

 • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องทั้งหมด (CT Whole Abdomen)

  14,000 บาท

 • การเจาะตับนำเนื้อเยื่อและเซลล์ตับมาวิเคราะห์ วิธี U/S Guides Biopsy อาศัยการอัลตราซาวน์ค้นหาตำแหน่ง

  9,000 บาท

 • การเจาะตับนำเนื้อเยื่อและเซลล์ตับมาวิเคราะห์ วิธี CT Guides Biopsy อาศัยการเอกซเรย์ค้นหาตำแหน่ง

  14,000 บาท

 • การใส่ท่อระบายน้ำดีกรณีภาวะท่อน้ำดีอุดตัน (Percutaneous Transhepatic Biliary Drainage)

  22,000 บาท

 • การดูดเพื่อนำเนื้อเยื่อและเซลล์ตับมาวิเคราะห์ วิธี U/S Guides FNA อาศัยการอัลตราซาวน์ค้นหาตำแหน่ง

  6,000 บาท

 • การดูดเพื่อนำเนื้อเยื่อและเซลล์ตับมาวิเคราะห์ วิธี CT Guides FNA อาศัยการเอกซเรย์ค้นหาตำแหน่ง

  10,000 บาท

 • การสวนแป้งแบเรียมตรวจลำไส้ใหญ่ (ฺBarium Enema)

  3,500 บาท

 • การกลืนแป้งแบเรียมตรวจทางเดินอาหาร-หลอดอาหาร (ฺBarium Swallowing)

  2,500 บาท

 • ตรวจทางเดินน้ำดีใช้เข็มเจาะ (Percutaneous Transhepatic Cholangiography:PTC)

  6,500 บาท

 • อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen)

  2,000 บาท

 • อัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen)

  3,000 บาท

 • เอกซ์เรย์ (X-ray) (Plain Film)

  400 บาท/1ส่วน

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons