chat

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

การรักษา

 • Basic

  2,850 บาท

 • Active (สุภาพบุรุษ)

  6,000 บาท

 • Active (สุภาพสตรี)

  7,000 บาท

 • Advance (สุภาพบุรุษ)

  8,600 บาท

 • Advance (สภาพสตรี)

  10,000 บาท

 • Exclusive (สุภาพบุรุษ)

  13,000 บาท

 • Exclusive (สุภาพสตรี)

  16,000 บาท

 • Supreme (สุภาพบุรุษ)

  15,200 บาท

 • Supreme (สุภาพสตรี)

  18,900 บาท

 • Check Up for Married (สุภาพบุรุษ)

  3,100 บาท

 • Check Up for Married (สุภาพสตรี)

  3,600 บาท

 • โปรแกรม ตรวจคัดกรองตับอักเสบ

  3,200 บาท

 • โปรแกรม ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับ

  5,300 บาท

 • โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งแบบครบด้าน (ชาย)

  7,500 บาท

 • โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งแบบครบด้าน (หญิง)

  11,000 บาท

 • โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้

  1,700 บาท

 • โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหัวใจ โปรแกรม 1

  5,600 บาท

 • โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหัวใจ โปรแกรม 2

  8,300 บาท

 • ตรวจคัดกรองโรคกระเพาะอาหาร (โดยการตรวจอุจจาระหาแบคทีเรีย H.PYLORI) โปรแกรม1

  700 บาท

 • ตรวจคัดกรองโรคกระเพาะอาหาร (โดยการตรวจเลือดหา Antibody แบคทีเรีย H.PYLORI) โปรแกรม2

  800 บาท

 • ตรวจคัดกรองโรคกระเพาะอาหาร (โดยการเป่าลมหายใจตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย H.PYLORI) โปรแกรม3

  2,900 บาท

 • โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 1

  3,500 บาท

 • โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 2

  4,700 บาท

 • โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 3

  7,500 บาท

 • โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 4

  11,500 บาท

 • โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 5

  13,500 บาท

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
จันทร์ - อาทิตย์ 07.00 น. - 16.00 น.

หัตถการของศูนย์ตรวจสุขภาพ