chat

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

การรักษา

 • อัตราค่าดูแลผู้สูงอายุ ห้องพักรวม ไม่รับอาหาร (วันละ)

  1,450 บาท

 • อัตราค่าดูแลผู้สูงอายุ ห้องพักรวม ไม่รับอาหาร (เดือนละ)

  30,800 บาท

 • อัตราค่าดูแลผู้สูงอายุ ห้องพักเดี่ยว ไม่รับอาหาร (วันละ)

  2,000 บาท

 • อัตราค่าดูแลผู้สูงอายุ ห้องพักเดี่ยว ไม่รับอาหาร (เดือนละ)

  49,500 บาท

 • อัตราค่าดูแลผู้สูงอายุ ห้องพักรวม รับอาหาร (วันละ)

  1,650 บาท

 • อัตราค่าดูแลผู้สูงอายุ ห้องพักรวม รับอาหาร (เดือนละ)

  35,200 บาท

 • อัตราค่าดูแลผู้สูงอายุ ห้องพักเดี่ยว รับอาหาร (วันละ)

  2,200 บาท

 • อัตราค่าดูแลผู้สูงอายุ ห้องพักเดี่ยว รับอาหาร (เดือนละ)

  55,000 บาท

 • อัตราค่ารักษาพยาบาล แพทย์ที่ทำการรักษาเป็นผู้ประเมิน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  โทร 1723

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
จันทร์ - อาทิตย์ เปิด 24 ชั่วโมง

แพทย์ประจำศูนย์ผู้สูงอายุ

เพิ่มเติม

หัตถการของศูนย์ผู้สูงอายุ