chat

ศูนย์กำจัดขน

ศูนย์กำจัดขน

การรักษา

 • กำจัดขนรักแร้ โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ (คอรส์ 7 ครั้ง ค่าเข็มฟรี)

  19,000 บาท

 • กำจัดขนรักแร้ผู้ชาย โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ (คอรส์ 7 ครั้ง ค่าเข็มฟรี ถ้าเกิน 7 ครั้งคิดเงินตามอัตรา)

  25,000 บาท

 • กำจัดขนรักแร้ผู้ชาย โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ (คอรส์ 7 ครั้ง ค่าเข็มฟรี ถ้าเกิน 7 ครั้งคิดเงินตามอัตรา)(แบ่งจ่าย)

  12,500 บาท

 • กำจัดขนรักแร้ (เฉพาะกรณีหลังทำคอร์สแรกจาก รพ. ยันฮี เท่านั้นหลังครั้งที่ 7 เป็นต้นไป)(ครั้ง)

  2,000 บาท

 • กำจัดขนหน้าแข้ง โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ (คอรส์ 7 ครั้ง ค่าเข็มฟรี)

  45,000 บาท

 • กำจัดขนหน้าแข้งผู้ชาย โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ (คอรส์ 7 ครั้ง ค่าเข็มฟรี ถ้าเกิน 7 ครั้งคิดเงินตามอัตรา)

  59,000 บาท

 • กำจัดขนหน้าแข้งผู้ชาย โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ (คอรส์ 7 ครั้ง ค่าเข็มฟรี ถ้าเกิน 7 ครั้งคิดเงินตามอัตรา)(แบ่งจ่าย)

  29,500 บาท

 • กำจัดขนหน้าแข้ง (เฉพาะกรณีหลังทำคอร์สแรกจาก รพ. ยันฮี เท่านั้นหลังครั้งที่ 7 เป็นต้นไป)(ครั้ง)

  3,600 บาท

 • กำจัดขนขาบน โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ (คอรส์ 7 ครั้ง ค่าเข็มฟรี)

  55,000 บาท

 • กำจัดขนขาบนผู้ชาย โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ (คอรส์ 7 ครั้ง ค่าเข็มฟรี ถ้าเกิน 7 ครั้งคิดเงินตามอัตรา)

  71,500 บาท

 • กำจัดขนขาบนผู้ชาย โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ (คอรส์ 7 ครั้ง ค่าเข็มฟรี ถ้าเกิน 7 ครั้งคิดเงินตามอัตรา)(แบ่งจ่าย)

  36,000 บาท

 • กำจัดขนขาบน (เฉพาะกรณีหลังทำคอร์สแรกจาก รพ. ยันฮี เท่านั้นหลังครั้งที่ 7 เป็นต้นไป)(ครั้ง)

  4,500 บาท

 • กำจัดขนข้อมือถึงหัวไหล่ผู้ชาย โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ (คอรส์ 7 ครั้ง ค่าเข็มฟรี ถ้าเกิน 7 ครั้งคิดเงินตามอัตรา)

  84,500 บาท

 • กำจัดขนข้อมือถึงหัวไหล่ผู้ชาย โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ (คอรส์ 7 ครั้ง ค่าเข็มฟรี ถ้าเกิน 7 ครั้งคิดเงินตามอัตรา)(แบ่งจ่าย)

  42,500 บาท

 • กำจัดขนข้อมือถึงหัวไหล่ (เฉพาะกรณีหลังทำคอร์สแรกจาก รพ. ยันฮี เท่านั้นหลังครั้งที่ 7 เป็นต้นไป)(ครั้ง)

  5,600 บาท

 • กำจัดขนข้อมือถึงข้อศอกผู้ชาย โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ (คอรส์ 7 ครั้ง ค่าเข็มฟรี ถ้าเกิน 7 ครั้งคิดเงินตามอัตรา)

  58,500 บาท

 • กำจัดขนข้อมือถึงข้อศอกผู้ชาย โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ (คอรส์ 7 ครั้ง ค่าเข็มฟรี ถ้าเกิน 7 ครั้งคิดเงินตามอัตรา)(แบ่งจ่าย)

  29,500 บาท

 • กำจัดขนข้อมือถึงข้อศอก (เฉพาะกรณีหลังทำคอร์สแรกจาก รพ. ยันฮี เท่านั้นหลังครั้งที่ 7 เป็นต้นไป)(ครั้ง)

  3,600 บาท

 • กำจัดขนด้วยคลื่นวิทยุ ( คิดเป็นชั่วโมง)

  4,000 บาท

 • กำจัดขนด้วยคลื่นวิทยุ บริเวณที่ลับ (ฺBikini) ทั้งผู้ชายและผู้หญิง ( คิดเป็นชั่วโมง)

  4,800 บาท

 • ราคาเข็มกำจัดขน

  2,200 บาท

 • กำจัดขนหนวด ด้วย LASER (3 ครั้ง)

  6,000 บาท

 • กำจัดขนเครา ด้วย LASER (3 ครั้ง)

  10,000 บาท

 • กำจัดขนจอน 2 ข้าง ด้วย LASER (3 ครั้ง)

  12,000 บาท

 • กำจัดขนหน้าผาก ด้วย LASER (3 ครั้ง)

  10,000 บาท

 • กำจัดขนรักแร้ 2 ข้าง ด้วย LASER (3 ครั้ง)

  10,000 บาท

 • กำจัดขนอก ด้วย LASER (3 ครั้ง)

  27,000 บาท

 • กำจัดขนที่แขน (ไหล่-ข้อมือ) ด้วย LASER (3 ครั้ง)

  50,000 บาท

 • กำจัดขนบิกินี LINE ด้วย LASER (3 ครั้ง)

  15,000 บาท

 • กำจัดขนหน้าแข้ง ด้วย LASER (3 ครั้ง)

  32,000 บาท

 • กำจัดขนทั้งขา ด้วย LASER (3 ครั้ง)

  60,000 บาท

 • กำจัดขน หนวด ด้วย LASER SOPRANO ทำ 1 ครั้ง

  1,500 บาท

 • กำจัดขน หนวด ด้วย LASER SOPRANO เหมา 5 ครั้ง

  6,000 บาท

 • กำจัดขน หนวด ด้วย LASER SOPRANO ทำเกิน 5 ครั้ง

  1,050 บาท/ครั้ง

 • กำจัดขนคาง (หญิง) ด้วย LASER SOPRANO ทำ 1 ครั้ง

  2,000 บาท

 • กำจัดขนคาง (หญิง) ด้วย LASER SOPRANO เหมา 5 ครั้ง

  8,000 บาท

 • กำจัดขนคาง (หญิง) ด้วย LASER SOPRANO ทำเกิน 5 ครั้ง

  1,400 บาท/ครั้ง

 • กำจัดขนคาง (ชาย) ด้วย LASER SOPRANO ทำ 1 ครั้ง

  2,500 บาท

 • กำจัดขนคาง (ชาย) ด้วย LASER SOPRANO เหมา 5 ครั้ง

  10,000 บาท

 • กำจัดขนคาง (ชาย) ด้วย LASER SOPRANO ทำเกิน 5 ครั้ง

  1,750 บาท/ครั้ง

 • กำจัดขนใต้คาง (หญิง) ด้วย LASER SOPRANO ทำ 1 ครั้ง

  2,000 บาท

 • กำจัดขนใต้คาง (หญิง) ด้วย LASER SOPRANO เหมา 5 ครั้ง

  8,000 บาท

 • กำจัดขนใต้คาง (หญิง) ด้วย LASER SOPRANO ทำเกิน 5 ครั้ง

  1,400 บาท/ครั้ง

 • กำจัดขนใต้คาง (ชาย) ด้วย LASER SOPRANO ทำ 1 ครั้ง

  2,500 บาท

 • กำจัดขนใต้คาง (ชาย) ด้วย LASER SOPRANO เหมา 5 ครั้ง

  10,000 บาท

 • กำจัดขนใต้คาง (ชาย) ด้วย LASER SOPRANO ทำเกิน 5 ครั้ง

  1,750 บาท/ครั้ง

 • กำจัดขน คาง + ใต้คาง (หญิง) ด้วย LASER SOPRANO ทำ 1 ครั้ง

  3,000 บาท

 • กำจัดขน คาง + ใต้คาง (หญิง) ด้วย LASER SOPRANO เหมา 5 ครั้ง

  12,000 บาท

 • กำจัดขน คาง + ใต้คาง (หญิง) ด้วย LASER SOPRANO ทำเกิน 5 ครั้ง

  2,100 บาท/ครั้ง

 • กำจัดขน คาง + ใต้คาง (ชาย) ด้วย LASER SOPRANO ทำ 1 ครั้ง

  4,000 บาท

 • กำจัดขน คาง + ใต้คาง (ชาย) ด้วย LASER SOPRANO เหมา 5 ครั้ง

  16,000 บาท

 • กำจัดขน คาง + ใต้คาง (ชาย) ด้วย LASER SOPRANO ทำเกิน 5ครั้ง

  2,800 บาท/ครั้ง

 • กำจัดขน จอน (หญิง) ด้วย LASER SOPRANO ทำ 1 ครั้ง

  2,000 บาท

 • กำจัดขน จอน (หญิง) ด้วย LASER SOPRANO เหมา 5 ครั้ง

  8,000 บาท

 • กำจัดขน จอน (หญิง) ด้วย LASER SOPRANO ทำเกิน 5 ครั้ง

  1,400 บาท/ครั้ง

 • กำจัดขน จอน (ชาย) ด้วย LASER SOPRANO ทำ 1 ครั้ง

  2,500 บาท

 • กำจัดขน จอน (ชาย) ด้วย LASER SOPRANO เหมา 5 ครั้ง

  10,000 บาท

 • กำจัดขน จอน (ชาย) ด้วย LASER SOPRANO ทำเกิน 5 ครั้ง

  1,750 บาท/ครั้ง

 • กำจัดขนเครา (ชาย)รวมบริเวณ คาง + ใต้คาง + แนวขากรรไกรทั้งบนและล่าง ด้วย LASER SOPRANO ทำ 1 ครั้ง

  6,000 บาท

 • กำจัดขนเครา (ชาย)รวมบริเวณ คาง + ใต้คาง + แนวขากรรไกรทั้งบนและล่าง ด้วย LASER SOPRANO เหมา 5 ครั้ง

  24,000 บาท

 • กำจัดขนเครา (ชาย)รวมบริเวณ คาง + ใต้คาง + แนวขากรรไกรทั้งบนและล่าง ด้วย LASER SOPRANO ทำเกิน 5 ครั้ง

  4,200 บาท/ครั้ง

 • กำจัดขน หนวด + เครา + จอน (ชาย) ด้วย LASER SOPRANO ทำ 1 ครั้ง

  8,000 บาท

 • กำจัดขน หนวด + เครา + จอน (ชาย) ด้วย LASER SOPRANO เหมา 5 ครั้ง

  32,000 บาท

 • กำจัดขน หนวด + เครา + จอน (ชาย) ด้วย LASER SOPRANO ทำเกิน 5 ครั้ง

  5,600 บาท/ครั้ง

 • กำจัดขนแนวขากรรไกร บนและล่าง ด้วย LASER SOPRANO ทำ 1 ครั้ง

  4,000 บาท

 • กำจัดขนแนวขากรรไกร บนและล่าง ด้วย LASER SOPRANO เหมา 5 ครั้ง

  16,000 บาท

 • กำจัดขนแนวขากรรไกร บนและล่าง ด้วย LASER SOPRANO ทำเกิน 5 ครั้ง

  2,800 บาท/ครั้ง

 • กำจัดขนแก้ม (หญิง - รวมบริเวณจอนหรือไม่รวม) / (ชาย -รวมบริเวณจอน หรือไม่รวม แต่ไม่รวมแนวขนเหนือขากรรไกร)ด้วย LASER SOPRANO ทำ 1 ครั้ง

  4,000 บาท

 • กำจัดขนแก้ม (หญิง - รวมบริเวณจอนหรือไม่รวม) / (ชาย -รวมบริเวณจอน หรือไม่รวม แต่ไม่รวมแนวขนเหนือขากรรไกร)ด้วย LASER SOPRANO เหมา 5 ครั้ง

  16,000 บาท

 • กำจัดขนแก้ม (หญิง - รวมบริเวณจอนหรือไม่รวม) / (ชาย -รวมบริเวณจอน หรือไม่รวม แต่ไม่รวมแนวขนเหนือขากรรไกร)ด้วย LASER SOPRANO ทำเกิน 5 ครั้ง

  2,800 บาท/ครั้ง

 • กำจัดขนหน้าผาก ด้วย LASER SOPRANO ทำ 1 ครั้ง

  3,000 บาท

 • กำจัดขนหน้าผาก ด้วย LASER SOPRANO เหมา 5 ครั้ง

  12,000 บาท

 • กำจัดขนหน้าผาก ด้วย LASER SOPRANO ทำเกิน 5 ครั้ง

  2,100 บาท/ครั้ง

 • กำจัดขนรักแร้ ด้วย LASER SOPRANO ทำ 1 ครั้ง

  2,000 บาท

 • กำจัดขนรักแร้ ด้วย LASER SOPRANO เหมา 5 ครั้ง

  8,000 บาท

 • กำจัดขนรักแร้ ด้วย LASER SOPRANO ทำเกิน 5 ครั้ง

  1,200 บาท/ครั้ง

 • กำจัดขน อก หรือ ท้อง หรือ หลังส่วนบน หรือ หลังส่วนล่าง (หญิง) ด้วย LASER SOPRANO ทำ 1 ครั้ง

  5,000 บาท

 • กำจัดขน อก หรือ ท้อง หรือ หลังส่วนบน หรือ หลังส่วนล่าง (หญิง) ด้วย LASER SOPRANO เหมา 5 ครั้ง

  20,000 บาท

 • กำจัดขน อก หรือ ท้อง หรือ หลังส่วนบน หรือ หลังส่วนล่าง (หญิง) ด้วย LASER SOPRANO ทำเกิน 5 ครั้ง

  3,000 บาท/ครั้ง

 • กำจัดขน อก หรือ ท้อง หรือ หลังส่วนบน หรือ หลังส่วนล่าง (ชาย) ด้วย LASER SOPRANO ทำ 1 ครั้ง

  6,000 บาท

 • กำจัดขน อก หรือ ท้อง หรือ หลังส่วนบน หรือ หลังส่วนล่าง (ชาย) ด้วย LASER SOPRANO เหมา 5 ครั้ง

  24,000 บาท

 • กำจัดขน อก หรือ ท้อง หรือ หลังส่วนบน หรือ หลังส่วนล่าง (ชาย) ด้วย LASER SOPRANO ทำเกิน 5 ครั้ง

  3,600 บาท/ครั้ง

 • กำจัดขนต้นแขน (ไหล่ - ข้อศอก) (หญิง) ด้วย LASER SOPRANO ทำ 1 ครั้ง

  5,000 บาท

 • กำจัดขนต้นแขน (ไหล่ - ข้อศอก) (หญิง) ด้วย LASER SOPRANO เหมา 5 ครั้ง

  20,000 บาท

 • กำจัดขนต้นแขน (ไหล่ - ข้อศอก) (หญิง) ด้วย LASER SOPRANO ทำเกิน 5 ครั้ง

  3,000 บาท/ครั้ง

 • กำจัดขนต้นแขน (ไหล่ - ข้อศอก) (ชาย) ด้วย LASER SOPRANO ทำ 1 ครั้ง

  6,000 บาท

 • กำจัดขนต้นแขน (ไหล่ - ข้อศอก) (ชาย) ด้วย LASER SOPRANO เหมา 5 ครั้ง

  24,000 บาท

 • กำจัดขนต้นแขน (ไหล่ - ข้อศอก) (ชาย) ด้วย LASER SOPRANO ทำเกิน 5 ครั้ง

  3,600 บาท/ครั้ง

 • กำจัดขนที่แขน (ศอก - ข้อมือ) (หญิง) ด้วย LASER SOPRANO ทำ 1 ครั้ง

  4,000 บาท

 • กำจัดขนที่แขน (ศอก - ข้อมือ) (หญิง) ด้วย LASER SOPRANO เหมา 5 ครั้ง

  16,000 บาท

 • กำจัดขนที่แขน (ศอก - ข้อมือ) (หญิง) ด้วย LASER SOPRANO ทำเกิน 5 ครั้ง

  2,400 บาท/ครั้ง

 • กำจัดขนที่แขน (ศอก - ข้อมือ) (ชาย) ด้วย LASER SOPRANO ทำ 1 ครั้ง

  5,000 บาท

 • กำจัดขนที่แขน (ศอก - ข้อมือ) (ชาย) ด้วย LASER SOPRANO เหมา 5 ครั้ง

  20,000 บาท

 • กำจัดขนที่แขน (ศอก - ข้อมือ) (ชาย) ด้วย LASER SOPRANO ทำเกิน 5 ครั้ง

  3,000 บาท/ครั้ง

 • กำจัดขน BIKINI LINE (ไม่รวมบริเวณ Mons pubis) ด้วย LASER SOPRANO ทำ 1 ครั้ง

  4,000 บาท

 • กำจัดขน BIKINI LINE (ไม่รวมบริเวณ Mons pubis) ด้วย LASER SOPRANO เหมา 5 ครั้ง

  16,000 บาท

 • กำจัดขน BIKINI LINE (ไม่รวมบริเวณ Mons pubis) ด้วย LASER SOPRANO ทำเกิน 5 ครั้ง

  2,400 บาท/ครั้ง

 • กำจัดขน BIKINI LINE ทั้งหมด (Mons pubis +Labia majora)งดทำบริเวณ L - minora ด้วย LASER SOPRANO ทำ 1 ครั้ง

  6,000 บาท

 • กำจัดขน BIKINI LINE ทั้งหมด (Mons pubis +Labia majora)งดทำบริเวณ L - minora ด้วย LASER SOPRANO เหมา 5 ครั้ง

  24,000 บาท

 • กำจัดขน BIKINI LINE ทั้งหมด (Mons pubis +Labia majora)งดทำบริเวณ L - minora ด้วย LASER SOPRANO ทำเกิน 5 ครั้ง

  3,600 บาท/ครั้ง

 • กำจัดขนต้นขา (THIGH) (หญิง) ด้วย LASER SOPRANO ทำ 1 ครั้ง

  6,000 บาท

 • กำจัดขนต้นขา (THIGH) (หญิง) ด้วย LASER SOPRANO เหมา 5 ครั้ง

  24,000 บาท

 • กำจัดขนต้นขา (THIGH) (หญิง) ด้วย LASER SOPRANO ทำเกิน 5 ครั้ง

  3,600 บาท/ครั้ง

 • กำจัดขนต้นขา (THIGH) (ชาย) ด้วย LASER SOPRANO ทำ 1 ครั้ง

  8,000 บาท

 • กำจัดขนต้นขา (THIGH) (ชาย) ด้วย LASER SOPRANO เหมา 5 ครั้ง

  32,000 บาท

 • กำจัดขนต้นขา (THIGH) (ชาย) ด้วย LASER SOPRANO ทำเกิน 5 ครั้ง

  4,800 บาท/ครั้ง

 • กำจัดขนหน้าแข้ง (หน้า + หลัง) (หญิง) ด้วย LASER SOPRANO ทำ 1 ครั้ง

  5,000 บาท

 • กำจัดขนหน้าแข้ง (หน้า + หลัง) (หญิง) ด้วย LASER SOPRANO เหมา 5 ครั้ง

  20,000 บาท

 • กำจัดขนหน้าแข้ง (หน้า + หลัง) (หญิง) ด้วย LASER SOPRANO ทำเกิน 5 ครั้ง

  3,000 บาท/ครั้ง

 • กำจัดขนหน้าแข้ง (หน้า + หลัง) (ชาย) ด้วย LASER SOPRANO ทำ 1 ครั้ง

  6,000 บาท

 • กำจัดขนหน้าแข้ง (หน้า + หลัง) (ชาย) ด้วย LASER SOPRANO เหมา 5 ครั้ง

  24,000 บาท

 • กำจัดขนหน้าแข้ง (หน้า + หลัง) (ชาย) ด้วย LASER SOPRANO ทำเกิน 5 ครั้ง

  3,600 บาท/ครั้ง

 • กำจัดขนบริเวณหลังนิ้วมือหรือ นิ้วเท้า (หญิง) ด้วย LASER SOPRANO ทำ 1 ครั้ง

  1,500 บาท

 • กำจัดขนบริเวณหลังนิ้วมือหรือ นิ้วเท้า (หญิง) ด้วย LASER SOPRANO เหมา 5 ครั้ง

  6,000 บาท

 • กำจัดขนบริเวณหลังนิ้วมือหรือ นิ้วเท้า (หญิง) ด้วย LASER SOPRANO ทำเกิน 5 ครั้ง

  1,050 บาท/ครั้ง

 • กำจัดขนบริเวณหลังนิ้วมือหรือ นิ้วเท้า (ชาย) ด้วย LASER SOPRANO ทำ 1 ครั้ง

  2,000 บาท

 • กำจัดขนบริเวณหลังนิ้วมือหรือ นิ้วเท้า (ชาย) ด้วย LASER SOPRANO เหมา 5 ครั้ง

  8,000 บาท

 • กำจัดขนบริเวณหลังนิ้วมือหรือ นิ้วเท้า (ชาย) ด้วย LASER SOPRANO ทำเกิน 5 ครั้ง

  1,400 บาท/ครั้ง

 • กำจัดขนบริเวณใบหู (น้อย) ด้วย LASER SOPRANO ทำ 1 ครั้ง

  2,500 บาท

 • กำจัดขนบริเวณใบหู (น้อย) ด้วย LASER SOPRANO เหมา 5 ครั้ง

  10,000 บาท

 • กำจัดขนบริเวณใบหู (น้อย) ด้วย LASER SOPRANO ทำเกิน 5 ครั้ง

  1,750 บาท/ครั้ง

 • กำจัดขนบริเวณใบหู (มาก) ด้วย LASER SOPRANO ทำ 1 ครั้ง

  4,000 บาท

 • กำจัดขนบริเวณใบหู (มาก) ด้วย LASER SOPRANO เหมา 5 ครั้ง

  16,000 บาท

 • กำจัดขนบริเวณใบหู (มาก) ด้วย LASER SOPRANO ทำเกิน 5 ครั้ง

  2,800 บาท/ครั้ง

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
จันทร์ - อาทิตย์ 08.00 น. - 19.00 น.