chat

(VDO) การแต่งกายถวายสักการะพระบรมศพ

 

คำแนะนำการแต่งกายที่เหมาะสมเพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท