chat

การบรรยายพิเศษเรื่อง Phalloplasty

การบรรยายพิเศษเรื่อง Phalloplasty โดย นพ.สุกิจ วรธำรง ศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลยันฮี และสาธิตการผ่าตัด Vaginal Closure with Prefabricated Urethra ร่วมกับศัลยแพทย์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 15:00-16:00 น ณ ห้องประชุมเปรมบุรี ชั้น 5 และห้องผ่าตัดศัลยกรรม ชั้น 3 อาคารหลัก โรงพยาบาลรามาธิบดี